Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2015

missaint
6432 b29e 500
Reposted fromfrotka frotka viaarrependimento arrependimento
missaint
missaint
2838 bd4b 500
missaint
9031 eed6 500

butterflykiki:

bead-bead:

Amen.

To the nth power.

missaint
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— Anthony de Mello
missaint
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
Reposted fromflesz flesz viaarrependimento arrependimento
missaint
9614 1af7 500
Reposted fromredshadow redshadow viaarrependimento arrependimento
6878 cb31 500

artesany:

Diez razones para visitar Morelos.

6880 b4b8 500

fairy-wren:

resplendent quetzal

(photo by halex)

missaint
missaint
missaint
missaint
Nie potrzebuję być seksowna dla świata.
- Czasem świat to jeden człowiek proszę Pani.
— Piotr Tokarz
Reposted fromSabela Sabela viaarrependimento arrependimento
missaint
Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
missaint
Jeżeli życie zostało Nam dane, nie można ciągle pytać o jego sens, tylko tak je przeżyć, by spełniało się codziennie.
— najlepsza, B. Rosiek.
missaint
missaint
missaint
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
missaint
Bo nie poznaliśmy się po to, by o sobie zapominać.
Reposted frommefir mefir viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl